Pyridoksin (B6)

Postet: 15.11.2011   Kl: 17:05   Kategori: Mikronæringsstoffene  Kommentarer: 2

Vitamin B6 eller pyridoksin er fellesnavnet for pyridoksin, pyridoksal og pyridoksamin.

Funksjon

Pyridoksin i form av pyridoksalfosfat (PLP) virker som et koenzym for en rekke enzymer. Det er nødvendig for blant annet transaminering og dekarboksylering av aminosyrer i omsetningen av proteiner. Også viktige for omsetningen av glykogen, i hemsyntesen og i omdanning av tryptofan til niacin. Pyridoksalfosfat er også nødvendig for resyklisering av steroid hormonreseptorer fra deres bindingsteder på DNA. B6 er også energifrigjørende slik som de andre B-vitaminene jeg har skrevet om.

Absorbsjon og omsetning

Fosforylert pyridoksin (altså pyridoksinfosfat) spaltes og absorberes som fritt pyridoksin fra øvre del av jejunum. De tre formene av pyridoksin omdannes i leveren til aktivt vitamin ved binding til fosfat til pyridoksalfosfat og pyridoksaminfosfat. I vevene våre finnes hovedsakelig vitamin B6 som pyridoksalfosfat. I plasma (blod) forekommer mesteparten som pyridoksal.

Behov og anbefaling

Kliniske symptomer blant voksne har bare vært sett når kosten har inneholdt 0,1-0,2 mg/dag eller mindre. Man har ikke sett symptomer ved inntak over 0,5 mg/dag. Behovet for pyridoksin øker med økende proteinomsetning. Estimert gjennomsnittsbehov for voksne er satt til 0,013mg/g protein, men anbefalingen er satt til 0,015 mg/g protein. Altså 1,6 mg for menn og 1,2 mg for kvinner daglig. Bør ikke være lavere enn 1 mg/dag da B6 har en mulig preventiv effekt ved koronar hjertesykdom. Anbefalingen gjelder for yngre som for eldre.
Det finnes legemidler som har antipyridoksinvirkning og øker dermet behovet for vitaminet dersom de blir brukt i lengre tid. Gjelder f.eks isoniacid, hydralazin, penicillamin og østrogener.

Mangelsykdom

Forekommer ytterst sjelden som følge av sviktende kosthold. Malabsorbsjoner kan derimot føre til mangeltilstand. Symptomer er anemi, oppkast, kramper og muskelsvakhet.

Kostkilder

Finnes i de fleste matvarer (tenk rene kilder). Kjøtt innmat, fisk, sammalt mel og poteter er de viktigste kildene i norsk kosthold. Det er følsomt for lys og varme og opptil 50% av vitaminvirkningen kan gå tapt under matlaging.- Info fra grunnleggende ernæring

Kommentarer: 2

Niacin

Postet: 14.11.2011   Kl: 18:19   Kategori: Mikronæringsstoffene  Kommentarer: 0

Niacin er fellesnavnet til nikotinsyre og nikotinamid. Nikotinamid er den aktive formen.

Funksjon

Niacin er en del av koenzymene nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) og nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfat(NADP). Disse koenzymene tjener som hydrogenbærere i oksidasjon (tar til seg elektroner)- og reduksjonsreaksjoner (gir fra seg elektroner) som er nødvendig for glykolysen, sitronsyresyklus, elektrontransportkjeden, i fettsyresyntesen og i hydroksyleringsreaksjoner som blant annet er viktig i avgiftningsreaksjoner.

Absorbsjon og omsetning

Foreligger som NAD og NADP i kosten vår som hydrolyseres og absorberes effektivt i øvre del av jejunum. Noe av niacinet i kornvarer er proteinbundet eller esterifisert med polysakkarider(fiber) slik at det er utilgjenglig for våre fordøyelsesenzymer. Niacin lages også i tarmen av tarmbakterier.
Overskuddet skilles ut i urin.
Kroppen har relativt små reserver av niacin.
Foregår en viss grad av endogen syntese av niacin fra aminosyren tryptofan. Derfor kan proteinrike matvarer redusere vitamin behovet. I gjennomsnitt vil 60 mg tryptofan gi opphav til 1 mg nicain.

Behov og anbefaling

Behovet øker med økende energiomsetning. 4,4 mg pr 4,2 MJ er nok til å forhindre utvikling av mangelsykdom. Gjennomsnittlig behov er 1,3 NE (niacinekvivalenter = mg) pr MJ. Ut i fra studier basert på utskillelsen av metabolitter som markør for status er anbefalingen satt til 1,6 NE/MJ. Dvs 18-19 NE for menn og 14-15 NE for kvinner. Ved lavt energiinntak bør ikke inntaket være lavere enn 13 NE.

Mangelsykdom

Mangel på niacin eller for liten tilførsel av protein fører til sykdommen pellagra. Symptomer i huden, fordøyelseskanalen og nervesystemet opptrer alltid. I begynnelsen av vitaminmangelen gir det diffuse symptomer som irritabilitet, nedsatt apetitt, søvnløshet og rød, hoven hud. Senere oppstår depresjoner og alvorlig sinnssykdom. Hudforandringer gir såre slimhinner og mørkfarget utslett, spesiellt i ansiktet. Skadende på fordøyelseskanalen fører til alvorlig diarè med derav redusert absorbsjon av de fleste næringsstoffene. Den mentale svekkelsen er en alvorlig følge av pellagra fordi den ofte er permanent. Uten behandling er pellagra dødelig. En huske regel for mangelsykdom for niacin er de 4 D'ers sykdom. Diarè, dermatitt(hudsykdom), demens(mental svekkelse) og død. Pga høyt inntak av kjøtt(tryptofan) og kornvarer er mangel praktisk talt ikke i Norge. Folk som spiser ensidig og spiser mat med lite næringsinnhold både av vitaminer og proteiner, f.eks alkoholikere, kan imidlertidig utvikle pellagra.
I befolkninger som har mais som hovedmatvare ses pellagra fordi niacin er hardt bundet til proteinet niacytin. derfor må maisen forbehandles med kalkvann for at niacinet skal bli frigjort og dette gjøres ikke overalt. Inneholder også lite tryptofan. For at tryptofan skal omdannes til niacin trengs både tiamin, riboflavin og pyridoksin.

Kostkilder

Finnes i mange maatvarer, i små mengder. De fleste proteinrike matvarene, kornvarer og belgfrukter er niacinrike. Det norske kostholdet gir kjøtt, blod og innmat 37%, korvarer 21% og poteter omkring 11%.Melk og egg inneholder lite niacin. Kaffe inneholder nikotinsyre. Vitaminet er meget stabilt og ødelegges ikke under matlaging. 15-20 % av vitaminet tapes pga vitaminet vannløselighet.Kommentarer: 0

Riboflavin (B2)

Postet: 13.11.2011   Kl: 21:00   Kategori: Mikronæringsstoffene  Kommentarer: 2

Funksjon

Vitaminet er en viktig bestanddel av koenzymene flavinmononukleotid (FMN) og flavindinukleotid (FAD). Nødvendig for en rekke enzymer (flavoproteiner) som katalyserer elektron- og hydrogenoverføringer i energi- og stoffomsetning. Som oftes fungerer flavoproteinene som dehydrogenaser under oksidasjon av de energigivende næringsstoffene. FMN og FAD deltar også i hydroksyleringer av hydrofobe(vannavvisende) stoffer som gjøres mer vannløselige, f.eks vitamin D, kolesterol, forskjellige hormoner osv. Viktig for omdanning av aminosyren tryptofan til niacin. Riboflavin deltar også i omsetningen av folat.

Absorbsjon og omsetningen

Riboflavin finnes i mat, i fri form eller som FMN eller FAD bundet til proteiner. FMN og FAD blir i tarmen hydrolysert og frigjør riboflavin som absorberes i øvre del av jejunum (midtre del av tynntarmen). Dette skjer via en Natrium avhengig transportmekanisme. Absorbsjonen av fritt riboflavin er 50-60% av doser fra 2-25 mg. I blod transporteres det meste av vitaminet som fritt riboflavin eller som FAD bundet til albumin og andre proteiner.
Lever, nyrer og andre metabolks aktive vev har størst omsetning av riboflavin. Når vevet er mettet med riboflavin, skilles overskuddet ut gjennom nyrene(urin).

Behov og anbefalinger

Avhenger av energi og proteinbehovet. Feber, infeksjoner, kreft, traumer og andre tilstander med økt energiomsetning øker vitamin behovet. Gjennomsnittlig behov er estimert til 0,12 mg pr Mega Joule basert på studier hvor riboflavinstatus er basert på utskillelse med urin eller erytrocytt glutation reduktase-aktivitet. Anbefalingene er satt til 0,14 mg pr MJ og gjelder både voksne og barn. Dette svarer til et inntak på 1,7 mg pr dag for voksne menn og 1,3 mg pr dag for voksne kvinner.

Mangelsykdommer

Mangel forekommer sjelden. Mangel på andre B-vitaminer gjør det vanskelig å se tydelige mangelsymptomer. Tegn på mangel er røde, betente slimhinner i munn og på tungen, nesebor og øyets bindehinne. Overømfintlighet for lys, såre sprekker i munnvikene og på leppene er typiske mangelsymptomer. Ved vitamintilførsel forsvinner symptomene.

Kostkilder

Proteinrike matvarer inneholder mest riboflavin, da vitaminet ofte er bundet til protein. Animalske matvarer bidrar mest med 74% mot vegetabilske som bidrar med 20%.  Melk, ost særlig brunost, er de beste riboflavinkildene i norsk kost og bidrar med 40%, kjøtt og innmat med 15% og egg med 6%. Belgfrukter har og høyt innhold av riboflavin. Ødelegges lett av lys(en grunn til at melk er på kartong og ikke i glass,plast). På tross av tap under matlagingen på 10-40% er det ingen fare å få for lite av det i den norske kosten.*Info hentet fra grunnleggende ernæring

Kommentarer: 2

Tiamin (B1)

Postet: 12.11.2011   Kl: 14:09   Kategori: Mikronæringsstoffene  Kommentarer: 9

Funksjon

Tiamin fungerer som et koenzym i flere viktige enzymatiske reaksjoner i glukose og energiomsetningen. Altså at det er et energifrigjørende B-vitamin. Den aktvie formen av tiamin - tiaminpyrofosfat deltar i over 20 enzymatiske reaksjoner i omsetningen av glukose, fettsyrer og aminosyrer.

Fordøyelse og absorbsjon

Tiamin finnes fritt eller bundet til fosfat eller proteiner i kosten. Vitaminet frigjøres under fordøyelsen og absorberes i tynntarmen. Praktisk talt absorberes tiamin fullstending. Tiamin omdannes til aktivit tiamin - tiaminpyrofosfat i tarmens epitelceller. Fosforylering skjer også i leveren.

Omsetning

Mesteparten av tiaminpyrofosfat tas opp i musklatur og metabolsk aktive organer som nervesystemet. Lagres ikke i kroppen og det er anslått at mengden B1 i kroppen bare er ca. 30 mg. Omsetningshastigheten er rask, og halveringstiden av radiomerket tiamin er funnet å være 9-18 dager. Uten tilførsel av dette vitaminet vil tegn på mangel vises meget rask. Fra dager til noen få uker. Overskudd av tiamin skilles ut i urin.

Mangelsykdom

Symptomer på mangel av tiamin:
- Nedsatt appetitt
- Nedsatt konsentrasjonsevne
- Økt trøtthet
- Irritabilitet

De tidlige tegnene på tiaminmangel oppheves når en tilfører vitaminet igjen. Dersom mangelfull tilførsel fortsetter utvikler en beri-beri. Denne sykdommen gir størst skade i de organene som har høy karbohydratomsetning, f.eks nervesystemet, hjertet og fordøyelsesorganene. Viktige symptomer er blant annet mental forvirring, ataksi(sviktende evne til å samordne muskelbevegelser) og ødemer. Tiaminmangel forekommer hos dem som lider av malabsorbsjon eller som behandles i dialyse over lang tid. Eldre personer, folk som spiser svært lite mat eller ensidig kost er også utsatt. Mest hyppigst forekommer mangelsymptomer hos alkoholikere. Omsetningen av alkohol øker behovet for tiamin samtidig som alkoholen fortrenger tiaminholdige matvarer. Alkoholikere har nedsatt absorbsjon av tiamin og skiller ut mer i urinen. Uten behandling kan tiamin gi varige nerveskader hos alkoholikere.

Behov og anbefaling

Tiaminbehovet avhenger av totalt energiinntak. For en person som spiser 8 MJ(ca.2000kcal) per dag, anbefales et minimun på 0,8 mg tiamin pr dag.

Kilder i kosten

Kornvarer(tenk grovt;-)), kjøtt, melk og poteter er de viktigste tiaminkildene i norsk kosthold. Oksygen, varme og nøytral pH ødelegger vitaminet. 30-70% av vitaminvirkningen kan gå tspt ved matlaging!Info fra Grunnleggende ernæring er brukt!

Kommentarer: 9
hits